Privacy Policy

Met deze “Privacy Policy” wordt de verwerking van jouw persoonsgegevens meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke:
Wendi Winnelinckx, eenmanszaak, met maatschappelijke zetel te Lange Schipstraat 63 te Mechelen  en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BTW BE 0832490325 (hierna: “WW”)

In deze privacy policy wordt de essentiële informatie meegegeven waarmee jouw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens en email-adres op de website, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

WW stelt alles in het werk om ook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de Bescherming van Persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming of beter gekend als GDPR) na te leven

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1.      Persoonsgegevens die je ons meedeelt:

–      Categorie 1, zonder registratie: jouw IP-adres

–      Categorie 2: bij registratie op nieuwsbrief: jouw e-mailadres;

–      Categorie 3: via cookies: tracking van gebruik van de website;

–      Categorie 4: contactgegevens;

–      Categorie 4: facturatiegegevens;

2.2.      WW kan gegevens van jouw (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:
– Via serverlogs bij het bezoeken van de website
– Door gebruik van cookies (zie onderstaand);
– Tijdens jouw registratie voor de nieuwsbrief, contactaanvraag, downloaden van een e-book en gebruik van de website;

2.3.      De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1.      Algemene doeleinden:

WW zal de bij jou vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

–       Categorie 1: Het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in pseudoanonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van WW om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

–       Categorie 2: Het je toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, , met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden;

–       Categorie 3: Het verbeteren van de gebruikservaring met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming. Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden;

–       Categorie 4: Het beantwoorden van een gestelde contactaanvraag via de website.

–       Categorie 5: De levering en facturatie van door jouw aangevraagde diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd.

U bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd.

Daarnaast worden deze gegevens ook gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen van WW.

3.2.      Direct marketing:

Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan WW jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot de verschillende diensten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken. Deze uitschrijflink wordt op elke verstuurde email vanuit direct marketing oogpunt meegegeven. Uitgeschreven contacten worden maandelijks volledig uit de marketing database verwijderd.

WW zal jouw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met jouw voorafgaande toestemming.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen WW en jou

Artikel 5 – Jouw rechten

Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

5.1.      Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens.

5.2.      Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan WW. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

5.3.      Recht van verzet:

Je beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinden van direct marketing.

5.4.      Recht van overdraagbaarheid:

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5.      Recht van intrekking van de toestemming:

Wanneer de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6.      Uitoefening van jouw rechten:

Je kunt jouw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar mildheid@wendiwinnelinckx.be of per post naar Wendi Winnelinckx, Lange Schipstraat 63, te 2800 Mechelen. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.

Voor andere verzoeken (samenwerkingen/betwisting van content/geplaatste links) kan contact opgenomen worden via de contactpagina.

5.7.      Automatische beslissingen en profiling:

Tijdens de verwerking van jouw persoonsgegevens worden er geen profilingmethodes gebruikt met nadelige automatische impact op de ontvangen diensten.

5.8.      Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische DPA: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1.      Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2.      In geen geval kan WW aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3.      Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1.         Teneinde jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan onze medewerkers.

7.2.         Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Links naar andere websites

8.1.         WW is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop WW door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van WW

8.2.         Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.